Als we het hebben over passend onderwijs, vallen we soms terug op begrippen die wellicht wat uitleg nodig hebben. Deze hebben we met uitleg verzameld op deze pagina.

Basisondersteuning

Hulp die een school moet kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen, bijvoorbeeld hulp bij lees- en rekenproblemen.


Lees meer
Extra ondersteuning

Als een leerling meer hulp nodig heeft dan de basisondersteuning die de school biedt, kan hij/zij extra ondersteuning krijgen.


Lees meer
Handelingsdeel

Een omschrijving in het ontwikkelingsperspectief van de individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling.


Lees meer
Instemmingsrecht

Ouders moeten instemming geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De school moet ouders uitdrukkelijk om instemming vragen.


Lees meer
Intern begeleider (IB'er)

Een medewerker binnen de school die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft.


Lees meer
Jeugdhulp

Hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.


Lees meer
Leerlingdossier

In een leerlingdossier worden gegevens over een leerling bewaard. Het leerlingdossier bestaat meestal uit twee componenten: de leerling-administratie en een inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten.


Lees meer
Leerlingenvervoer

Vervoer dat bij de gemeente aangevraagd moet worden voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen, bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Of voor kinderen die niet in de buurt naar school kunnen en daarom naar een school moeten die ver weg is.


Lees meer
Leerlingvolgsysteem

Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van uw kind, maar ook van de groep van uw kind en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.


Lees meer
Leerplichtambtenaar

Een ambtenaar van de gemeente die toezicht houdt op de naleving van de Leerplichtwet.


Lees meer
Leerweg Ondersteunend Onderwijs

Onderwijs op een reguliere vmbo school voor vmbo leerlingen die die extra hulp nodig hebben om hun diploma te halen.


Lees meer
Ondersteuningscoördinator

Een medewerker binnen de school die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft.


Lees meer
Ondersteuningsplan

Een document waarin de afspraken staan die in jouw regio zijn gemaakt over extra ondersteuning.


Lees meer
Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Een plan dat de school maakt als een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning. In dat plan staat hoe de school de leerling gaat helpen om zich fijn te voelen en zo goed mogelijk te kunnen leren. Dat doet de school met doelen om aan te werken.


Lees meer
Passend onderwijs

Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past.


Lees meer
Praktijkonderwijs/­praktijkschool

Onderwijs dat wordt gegeven op een praktijkschool. Dit is een middelbare school voor leerlingen die vooral leren door te doen en niet zozeer door veel te lezen over iets.


Lees meer
Remedial teacher

Een bevoegd leerkracht die extra ondersteuning geeft aan leerlingen met bepaalde leer- of gedragsproblemen/-stoornissen.


Lees meer
Samenwerkingsverband

Scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs die in een bepaald gebied samenwerken om te zorgen voor passend onderwijs in dat gebied.


Lees meer
Schoolbestuur

Alle scholen hebben een schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school. Dus ook over het onderwijs dat gegeven wordt.


Lees meer
Schoolgids

Een school specifiek document met informatie voor ouders over de belangrijkste zaken over het komende schooljaar.


Lees meer
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Een document met informatie over welke ondersteuning de school kan geven.


Lees meer
Speciaal basis onderwijs

Onderwijs voor kinderen met lichte leerproblemen, zoals problemen met concentreren of met de motoriek. Het is bedoeld voor kinderen die méér extra hulp nodig hebben dan de basisschool kan geven. De leerdoelen zijn dezelfde als op een gewone school.


Lees meer
Speciaal onderwijs

Onderwijs voor kinderen met een lichamelijke handicap, zwaardere leerproblemen en/of problemen met hun gedrag of psychische problemen.


Lees meer
Startkwalificatie

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.


Lees meer
Toelaatbaarheidsverklaring

Een verklaring van het samenwerkingsverband dat een kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs mag worden ingeschreven.


Lees meer
Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Onderwijs voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan bieden.


Lees meer
Vrijstelling

Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. Maar soms kan een kind niet naar school. Bijvoorbeeld door een lichamelijk of psychisch probleem, door een ernstige ziekte. Of doordat de manier van lesgeven niet past bij het kind en zijn of haar problemen. Dan is het mogelijk om vrijstelling van school aan te vragen.


Lees meer
Zorgcoördinator

Een medewerker binnen de school die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft.


Lees meer
Zorgplicht

De plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat bij hem of haar past en extra hulp als dat nodig is.


Lees meer